รายชื่อและที่ตั้งหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 371 รายการ
กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 1/21
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     >>

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
หัวหน้าหน่วยงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร

e - mail Address
สำนักงาน

Website สำนักงาน

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 02 659 6004
รองอธิบดี นายสมคิด สมศรี 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 02 659 6015
รองอธิบดี นายอนุสันต์ เทียนทอง 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 659 6008
รองอธิบดี นางเสาวนีย์ โขมพัตร 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 02 659 6011
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสงเคราะห์ นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6319-6325
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6314 -2522
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ นายยุทธ เพี้ยนศรี 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6316-02659 6325
สำนักบริหารกลาง นางสาวชนิดนารถ เจริญเมือง 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 0 2659 6312
สำนักบริการสวัสดิการสังคม นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6324
สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก นางสุวรีย์ ใจหาญ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6281
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6103
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรธรรม นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2 644 7990
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชุน นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2306 8989
สำนักพัฒนาสังคม นายภักดี พวงจิตร 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 0 2282 1328
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์ 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม. 0 2659 6243
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม 10100 0 2659 6309
กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นางจิตติมา กรีอารี 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ฯ กทม. 0 2659 6354
กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 1/21
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     >>