รายชื่อและที่ตั้งหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 371 รายการ
กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 13/21
<<    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21     >>

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
หัวหน้าหน่วยงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร

e - mail Address
สำนักงาน

Website สำนักงาน
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 30 จังหวัดปัตตานี นางอาตีก๊ะ จรัลศาสน์ 85 ม.9 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 073 321 096 khopho30@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 31 จังหวัดพะเยา นางสาวชุติกาญจน์ พวงจิตร ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 0 - 5444 - 9531 sdcpy31@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสุมาลี บรรเลง ชั้น 5 อาคาร 7 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเซีย อ.พระนครศรีอยธยา 0 - 3533 - 5517 sdw_ay32@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 33 จังหวัดพังงา นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน 1 ม.11 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 0 7645 3649 ncthaimaung@yahoo.co
.th
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุง นายไพรัตน์ หมันเจริญ เลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ต. โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 0 - 74 - 829 -726 nikomkanun@hotmail.c
om
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร ว่าที่ ร.ต.ยุทธศักดิ์ อาจองค์ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 0 - 5661 - 3531 Psdc35@gmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก นายเชษฐา วิลัยรัตน์ 334/5 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 0 5522 7635 sdc36@dsdw.mail.go.t
h
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี นายโกศล เรือนสว่าง 187 / 20 หมู่ 3 ถนนสูง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 0 - 3240 - 0762 sdc37@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 38 จังหวัดเพชรบูรณ์ นางนิภารัตน์ ประพฤติ 99/11 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 0 5672 6627 hillmen19@hotmail.co
m
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 39 จังหวัดแพร่ นายวรพงศ์ เตชะบุญ 110 บ้านปทุม ม.2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 0 5451 1189 hillphrae@hotmail.co
m
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต นายพิชัย เทพี 3/60 ม.1 ถ.ศรีสุนทร ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0 7661 4242 sdc40phuket@hotmail.
com
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม นายประยุทธ พาณิชนอก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ห้อง 306 ต. แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0 - 4377 - 7827 sdc41mhk@gmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ 130 ม.5 ถ.ชยางกูร ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 0 4268 1077 sdc42mukdahan@hotmai
l.com
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโชค ริ้วพิทักษ์ 20/16 ม.4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0 5368 7983-4 maehoahill@hotmail.c
om
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร นายบุญนาค อยู่ทองหลาง 336/8-9 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 0-4558-6181 yasothon_sd44@hotmai
l.com
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา นายจักรินทร์ ไหมสุข 62/50 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 0 - 7327 - 4839 sdc45@dsdw.go.th

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมพร สันทัด 333 ม.5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 0 4356 9461 , dsdw101@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จังหวัดระนอง นายวิชา ไพโรจน์ 9 ม.10 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 077 860 436 sdc047@hotmail.com

กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 13/21
<<    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21     >>