รายชื่อและที่ตั้งหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 371 รายการ
กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 9/21
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19     >>

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
หัวหน้าหน่วยงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร

e - mail Address
สำนักงาน

Website สำนักงาน
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ เลขที่ 78/5 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0 2583 2532 pruthinan@nontapum.c
om,nonthpum@dsdw.go.
th
http://www.nontapum.
com
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ นางจิตรา เตมีศรีสุข เลขที่ 105 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0 - 3824 -1741 - 2 karunyawet@dsdw.go.t
h
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง นางสาวศิริ์ดาวัลลย์ สรารัมย์ เลขที่ 70 ม.3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 528291
http://www.bpkhome.c
cs.go.th
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง นายวิธัญ พึ่งพรหม เลขที่ 374 ถ.นครเขื่อนขันธ์ฝั่งขวา ต.บางตลาด อ.ระประแดง จ.สมุทรปราการ 0 - 2462 - 5232,0 - 2463 - 3525 phftd@dsdw.go.th

สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี ( ชาย ) นายสมชัย ชีพสุมล เลขที่ 130 ม.2 ถ.รังสิต-นครนาย ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 0 2577 1864 info@half way home f
ormen.com
http://www.hwhf.org

สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี นางอัจฉราพรรณ ธโนทัย เลขที่ 133 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 0 - 2577 - 2898 halfwayhousew@yahoo.
com,halfwayhousew@ds
dw.go.th
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี นายประเสริฐ ปวินธนา เลขที่ 106 ม.2 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ. ราชบุรี 0 - 3273 - 5041-43 ratchaburihome@dsdw.
go.th
สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ธงสอาด เลขที่ 751 ม.24 บ้านดงคำอ้อ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 045-285-359
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น นางธนวรรณ สุขไพศาล 107/10 หมู่ที่ 12 ตำบลโนนชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 043-238-070
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี นางนิภาวรรณ สามาลา เลขที่ 78/78 หมู่1 ซอยภูมิเวท 13 (ติวานนท์ - ปากเกร้ด1) ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2583-5107
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ( โรงงานปีคนพิการสากล ) นายสมคะเน จริตงาม เลขที่ 78/10 ม.1 ถ.ติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0 - 2583 - 8415 disable_vdc@dsdw.go.
th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย นางสาวมณีวรรณ วรรณภักดิ์ เลขที่ 455 ม.14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 0 - 4240 - 7478 vocational_nk@dsdw.g
o.th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น นางเทวี เวียงแก้ว เลขที่ 76 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 043 421 252 konpikran_kk@dsdw.go
.th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ 180 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 075 375255 vrc_nakonsi@dsdw.go.
th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส นางวิลาวัลย์ กิตติโกสินท์ เลขที่ 116 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0 4525 4092 paopanat@chaiyo.com

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร เลขที่ 50 ม.7 ถ.เพชรหึงส์ ซอยเพชรหึงส์ 6ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0 - 2462 - 5008 pvcenter@dsdw.go.th

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน นายไกรชิต ปัญญามี เลขที่ 303 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 053 842 776 , 053 471 327 yardfon@dsdw.go.th

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) นางสุมาลี บรรเลง เลขที่ 99 ม.6 ถ.สายสระบุรี - หล่มสัก ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 0 3679 1643 chaveewan@dsdw.go.th

กำลังแสดงข้อมูลหน้าที่ 9/21
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19     >>