รายชื่อและที่ตั้งหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
หัวหน้าหน่วยงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร

e - mail Address
สำนักงาน

Website สำนักงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

นายนิติเวท มีสงฆ์

ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคคนพิการสากล) 78/10 หมู่ 1 ซ ติวานนท์ - ปากเกร็ด ถติวานนท์ ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

0 2582 1267


ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี

นางนิภาวรรณ สามาลา

เลขที่ 78/78 หมู่1 ซอยภูมิเวท 13 (ติวานนท์ - ปากเกร้ด1) ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0-2583-5107


ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี

นางสุกัญญา นาคใหญ่

บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ ม.4 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

0 2156 4373-4

www.sdc23.go.th

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ( โรงงานปีคนพิการสากล )

นายสมคะเน จริตงาม

เลขที่ 78/10 ม.1 ถ.ติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 - 2583 - 8415

disable_vdc@dsdw.go.th

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง

นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ

เลขที่ 78/3 ม.1 ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 - 2583 - 9335 02 9611882

training@dsdw.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ

นางภิญญา จำรูญศาสน์

เลขที่ 34/1 ม.2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 - 2584 - 5115

kredtrakarn@hotmail.com
kredtrakarn@dsdw.go.th

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช

เลขที่ 78/12 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 - 2583 - 0044

raiteepueng_non@yahoo.com
raiteepueng_non@dsdw.go.th

www.thai.net/raiteepueng_non

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

นางสมจิต ตันติวณิชชานนท์

2/2 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 - 2583 - 8345

phoomvet@hotmail.com

www.pkrboyhome.com

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

นางสาวสุปราณี แก้วเพชร

2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 - 2583 - 8343

banpakkred@dsdw.go.th
pakkred_home_boys@yahoo.com

http://pakkredhome.org

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ( ชาย )

นายสุวรรณ์ พรมผล

เลขที่ 78/6 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 - 2583 - 8426

rajawadee@banrajawadee.or.th
banrajawadee@dsdw.go.th

www.banrajawadee.or.th

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ( หญิง ) ปากเกร็ด

นางวิมลพรรณ กุญแจทอง

เลขที่ 78/15 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 - 2583 - 4246

rachawadeeying@dsdw.go.th

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์

เลขที่ 78/5 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 2583 2532

pruthinan@nontapum.com
nonthpum@dsdw.go.th

www.nontapum.com

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

นางเบญจมาส สมศรี

78/1 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 - 2583 - 8314

pakkredbabieshome@hotmail.com
pakkredbabieshome@dsdw.go.th

www.pakkredbabieshome.org

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ

78/24 หมู่ที่1 ถนนภูมิเวท ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี.

02 584 7253


www. phyathaibabieshome.com

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด (บ้านเพื่องฟ้า)

นางชีวาพร คุ้มจอหอ

เลขที่ 78/9 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 - 2583 - 6815


www.fuengfah.com